Contacteer ons Contacteer ons

Ondernemingsgegevens

“platteauramen.be” onder PlatteauRamen BVBA

Hoogveld 91
9200 Dendermonde

Email: info@platteauplatteauramen.be

Tel: +32 52 52 05 86

BTW-nummer: BE 0442.159.652

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van de toegang tot de Website.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: (hierna: “Platteau Ramen”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Platteau Ramen. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  1. Categorie 1: bij registratie: uw naam en andere profielgegevens, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  2. Categorie 2: uw adresgegevens naar aanleiding van het vastleggen van een toegang.
 2. Platteau Ramen kan gegevens van u (Persoonsgegevens) tijdens uw registratie en gebruik van de Website vergaren.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:
  Platteau Ramen zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Platteau Ramen om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  2. Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
  3. Categorie 3: de levering en opmaak kostennota van door u bestelde toegang, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 2. Doorgifte aan derden:
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Platteau Ramen, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Platteau Ramen failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Platteau Ramen geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
  Platteau Ramen zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Platteau Ramen uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  Platteau Ramen zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 3. Wettelijke vereisten:
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Platteau Ramen uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Platteau Ramen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Platteau Ramen en U.

Artikel 5 – Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Platteau Ramen. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@platteauramen.be, per post naar Platteau Ramen, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Platteau Ramen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacy commissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Artikel 9 – Cookies

1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Platteau Ramen en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

3. Soorten cookies

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_first_pageview Herkenning bezoeker Platteau Ramen 10 minuten
jsuid Herkenning bezoeker Platteau Ramen 20 jaar
_cfduid Veiligheid Platteau Ramen 1 jaar
nQ_visitId Herkenning bezoeker Platteau Ramen 70 jaar
nQ_cookieId Herkenning bezoeker Platteau Ramen 70 jaar
_custom_data_username Herkenning bezoeker Platteau Ramen 20 jaar
_custom_data_email Herkenning bezoeker Platteau Ramen 20 jaar

3.1 Google en Google Analytics

De website van Platteau Ramen gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel
toestel. In opdracht van Platteau Ramen zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar

3.2 Facebook

De website van Platteau Ramen maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Green Bananas website worden bijgehouden door de pixel. Platteau Ramen verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr Herkenning user Facebook 3 maand
c_user Herkenning user Facebook 3 maand
datr Herkenning user Facebook 3 maand
xs Herkenning user Facebook 3 maand
presence Herkenning user Facebook 70 jaar
wd Herkenning user Facebook 1 maand
act Herkenning user Facebook 70 jaar
pl Herkenning user Facebook 3 maand
sb Herkenning user Facebook 2 jaar
locale Herkenning user Facebook 2 jaar

3.3 Albacross

Albacross is een tool die bedrijven identificeert die de Platteau Ramen website bezoeken. Deze data worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Met deze data kunnen bedrijven die de website bezocht hebben steeds geprofileerd worden voor marketingdoeleinden. U kunt op ieder moment deze gegevens inkijken, (laten) wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met info@platteauramen.be. Meer informatie rond Albacross kan je hier vinden: https://albacross.com/privacy-policy/ .

De volgende cookies worden door Albacross ingesteld:

Cookie Doel Gegevensontvanger Verwijdering
_ga Analyse Albacross 2 jaar
intercom-id- ez7jrn1f Identificeren van

niet-persoonlijke informatie

Albacross 20 jaar
_gac_UA-42042717- 7 Identificeren van

niet-persoonlijke informatie

Albacross 3 maand

3.4 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Platteau Ramen contacteren.

3.5 Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

4. Niet-functionele cookies: geen

5. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Weiger cookies”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@platteauramen.be of per post. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

Privacy Preferences
Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door op ‘Ok, ik aanvaard’ te klikken ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website.